POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del Capítol II de la Llei 34/2002, LSSICE, els informem que la present pàgina web és propietat de Vialpe finestres i tancaments, SL d’ara endavant també el prestador, amb domicili en C / Garbí núm.3, Poligon Industrial Campllong, 25600 Balaguer, CIF —-—-—, i telèfon de contacte: 973 44 62 62, i -email: ofitec@vialpe.com Vialpe finestres i tancaments, SL com a responsable del present Lloc Web i de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals de la lliure circulació d’aquestes dades, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i per la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de serveis de la societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), té implementades totes les mesures de seguretat, d’índole tècnica i organitzatives, que estableix el Reial Decret 1720/2 007 de 21 de desembre, (que desenvolupa la LOPD) per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.A efectes del que preveu en la LOPD, Vialpe finestres i tancaments, SL l’informa que les dades que voluntàriament ens està facilitant seran incorporades als nostres sistemes d’informació per tal de realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris del web; Les operacions previstes per a realitzar els tractaments són els següents: respondre a les consultes i / o proporcionar informacions requerides per l’Usuari; realitzar les prestacions de serveis i / o productes contractats o subscrits per l’Usuari; realitzar totes aquelles activitats pròpies de Vialpe finestres i tancaments, SL pel present avís legal ressenyat i remetre el butlletí de notícies de la pàgina web. El signant garanteix la veracitat de les dades aportades i es compromet a comunicar qualsevol canvi que es produeixi en aquests. El prestador, mitjançant asterisc (*) en les caselles corresponents del formulari de contacte, l’informa d’aquesta obligatorietat a l’Usuari, indicant quines dades són necessaris. Mitjançant la indicació i introducció de les dades, l’Usuari atorga el consentiment inequívoc a Vialpe finestres i tancaments, SL perquè procedeixi al tractament de les dades facilitades en pro dels fins mencionats no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registrar o rebre informació dels productes i serveis del prestador. De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el prestador està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l’art. 5 de l’RGPD i a l’art. 4 de la LOPD, les que són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats. El Responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPD per protegir els drets i llibertats dels Usuaris.D acord amb aquestes normatives, doncs, l’informem que té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a Mas Sant Jordi – Afores, enviant un correu electrònic a ofitec@vialpe.com, indicant com Assumpte: «LOPD, Drets ARCO», i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg a dret, tal com indica la llei. Té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades (agpd.es).

CONFIDENCIALITAT i CESSIÓ DE DADES A TERCERS SL és dades facilitades es tractaran de forma confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent. Vialpe finestres i tancaments, SL no cedirà les dades personals a tercers, excepte per obligació legal, però, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés per tal cessió. L’entitat responsable de la base de dades, així com els que intervinguin en qualsevol fase de l’tractament i / o les entitats a les quals se’ls hagi comunicat -en tot cas sempre amb la corresponent autorització atorgada per l’usuari-, estan obligades a observar el secret professional i l’adopció dels nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, modificacions il • legals lícites, sostraccions i / o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat dels fitxers de prestador, segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris d’aquest Lloc Web.

ACEPTACIÓN Y CONSENTIMENTL Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de Vialpe finestres i tancaments, SL en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de dades Personals.Per tant, a l’utilitzar aquest formulari per contactar amb Vialpe finestres i tancaments, SL, està autoritzant expressament la utilització de les seves dades per a l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà (incloent correu electrònic), i poden anul lar aquesta autorització quan ho desitgi, dirigint-se a la Vialpe finestres i tancaments, SL a través dels mitjans establerts.A través d’aquesta política de privacitat li informem que les fotografies que estiguin penjades al web són propietat de Vialpe finestres i tancaments, SL incloent les dels menors , en què, per a l’obtenció d’aquestes, s’ha obtingut el consentiment previ dels pad res, tutors o representants legals mitjans jançant la signatura dels formularis realitzats a l’efecte pels centres en què els menors formen part. No obstant això, els pares, tutors o representants dels menors, com a titulars de l’exercici dels drets d’aquests, i sempre previ requeriment formal per escrit, poden indicar la negativa a l’ús de la imatge de el menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà pixelades.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a Vialpe finestres i tancaments, S.L exonerant a prestador de qualsevol responsabilitat a l’respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

CONTINGUT DEL WEB I ENLLAÇOS (LINKS) Vialpe finestres i tancaments, S.L es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al web, podent, fins i tot, limitar o no permetre l’accés a la informació. Vialpe finestres i tancaments, SL no assumeix cap tipus de responsabilitat per la informació continguda en les webs de tercers a les que es pugui accedir per «links» o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat de l’prestador.La presència de «links» o enllaços només tenen finalitat informativa i en cap cas suposa cap suggeriment, invitació o reconeixement sobre els mateixos.ENVIAMENT CV en el cas que l’usuari enviï el seu CV a través del nostre web, us informem que les dades aportades seran tractades per fer-lo partícip dels processos de selecció que pugui haver-hi, portant a terme una anàlisi de l’perfil de sol·licitant amb l’objectiu de seleccionar el millor candidat per al lloc vacant de l’Responsable. L’informem que aquest és l’únic procediment oficial per acceptar el seu currículum, de manera que no s’acceptaran els currículums remesos per un altre procediment diferent. En cas de produir-se alguna modificació en les dades, li preguem ens ho comuniqui per escrit el més aviat possible, per tal de mantenir les seves dades degudament actualitzades.Les dades es conservaran durant un termini màxim d’un any, transcorregut el qual es procedirà a la supressió de les dades garantint-li un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la seva posterior destrucció. En aquest sentit, transcorregut aquest termini, i si desitja continuar participant en els processos de selecció de l’Responsable, li preguem ens remeti novament el seu currículum.Les dades es podran tractar i / o comunicar a les empreses integrants del nostre grup durant el temps de conservació del seu currículum i per als mateixos fins abans informats.

SUBSCRIPCIÓ A EL BLOC DE Vialpe finestres i tancaments, SL En el cas que l’usuari es subscrigui a l’bloc, l’informem que les dades aportades seran tractades per gestionar la seva subscripció a l’bloc informatiu amb avís d’actualització i que es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir el cap de l’tractament. Quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimització de les dades o destrucció total dels mateixos. No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal..

PARTICIPACIÓ EN FÒRUMS En caso de que el usuario quiera participar en los foros de la web, le informamos que los datos aportados serán tratados para regular la participación en el mismo. Cualquier registro o transmisión de datos personales que el usuario de este foro facilite supone el conocimiento y aceptación inequívoco del Aviso legal y la Política de Privacidad expuestos en la página web. Los datos se conservarán mientras haya un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimització de los datos o destrucción total de los mismos. Las publicaciones se mostrarán públicamente a los usuarios del foro on line.

PUBLICACIÓ DEL SEU TESTIMON  En cas que l’usuari vulgui participar en els fòrums de la web, l’informem que les dades aportades seran tractades per regular la participació en el mateix. Qualsevol registre o transmissió de dades personals que l’usuari d’aquest fòrum faciliti suposa el coneixement i acceptació inequívoc de l’Avís legal i la Política de Privadesa exposats a la pàgina web. Les dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir el cap de l’tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimització de les dades o destrucció total dels mateixos. Les publicacions es mostraran públicament als usuaris de fòrum on line.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT Vialpe finestres i tancaments, S.L es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials

CORREUS COMERCIALS Acord amb la LSSICE, Vialpe finestres i tancaments, SL no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per email que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, a cada un dels formularis de la pàgina web, l’Usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment per rebre el nostre Butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

LEGISLACIÓ Amb caràcter general les relacions entre Vialpe finestres i tancaments, SL amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyoles a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Lleida.